ทต.ประโคนชัย ยินดีต้อนรับ


  ล้างตลาดตามมาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 18/6/64

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ล้างตลาดสดเทศบาลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคให้เป็นไปตามมาตรการด้านสุขอนามัย และกำชับเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันในตลาด โดยเฉพาะการขอความร่วมมือผู้ค้า/ผู้ซื้อ ให้สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อเข้ามาใช้บริการ การปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง เข้าตลาดโดยผ่านจุดบริการแอลกอฮอล์เจล/จุดล้างมือ และลดความแออัดภายในตลาด เพื่อความปลอดภัยของผู้ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายสินค้า รวมถึงขอความร่วมมือสแกนแอปพลิเคชั่น "ไทยชนะ" ลงชื่อและเบอร์โทรตามมาตรการที่จังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด

image01

เยี่ยมแม่บ้านแม่และเด็กแรกเกิด 17/6/64

ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลประโคนชัย ออกเยี่ยมแม่และเด็กแรกเกิดจำนวน 5 ราย ตามโครงการเยี่ยมบ้านแม่และเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการตรวจประเมินสุขภาพ และให้ความรู้ในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลประโคนชัย พร้อมทั้งได้มอบหน้ากากอนามัย และแผ่นพับร่วมใจ สู้ภัย Covid-19 ให้กับประชาชนในการเฝ้าระวังในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย

image01

โครงการขับเคลื่อนและบูรณาฯ

ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ เลากลาง รองนายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมตามโครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามมาตรการป้องกันการทุจริต ด้านทรัพยากรสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ มีนายศราวุธ บุบผารัตน์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และนายทรงยศ ชัยอินทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นวิทยากรในครั้งนี้

image01

มอบหน้ากากอนามัยให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายวรณัฐ ศรีสุริยชัย นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลประโคนชัย มอบหน้ากากอนามัยให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย และกำชับให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัด โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่างระหว่างอยู่ในโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19

image01

ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายวรณัฐ ศรีสุริยชัย พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลประโคนชัย จำนวน 27 ราย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยต่อไป

image01

กองการประปาเปลี่ยนท่อเหล็กประปาบริเวณโรงผลิตน้ำประปา

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 กองการประปา ทำการเปลี่ยนท่อเหล็กประปา ซึ่งเป็นท่อน้ำล้างย้อนหน้าทราย ขนาด 6 นิ้ว (150 มม.) บริเวณโรงผลิตน้ำประปา เทศบาลตำบลประโคนชัย เพื่อสามารถใช้งานได้ตามปกติต่อไป

image01

แก้ไขทางระบายน้ำและรื้อทำลายสิ่งกีดขวางทางน้ำไหล

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการแก้ไขทางระบายน้ำ หลังวัดชัยมงคลโดยกำจัดวัชพืช พร้อมทั้งรื้อทำลายสิ่งกีดขวางทางน้ำไหล เพื่อสามารถระบายน้ำถ่วมขังในเขตเทศบาลอย่างรวดเร็วในช่วงฤดูฝนนี้

image01

โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี

งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลประโคนชัยได้มอบอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กที่ได้รับการตรวจประเมินตามโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการ และพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ประจำปี 2564 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลประโคนชัย ประจำเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 7 ราย

image01

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย ถนนโชคชัย-เดชอุดม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โทร 0-4467-1368, 0-4467-0859 โทรสาร 0-4467-0858