ทต.ประโคนชัย ยินดีต้อนรับ


  เทศบาลตำบลประโคนชัยผ่านการประเมิน ITAด้วยคะแนน 97.71

เทศบาลตำบลประโคนชัยได้คะแนนรวมสูงที่สุด 1 ใน 3 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยคะแนน 97.71 ผลการประเมินอยู่ในระดับ AA ซึ่งแบ่งเป็นคะแนนประเภทต่างๆดังนี้ การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT ผลการประเมิน 98 คะแนน การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ผลการประเมิน 93.48 คะแนน การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ผลการประเมิน 100 คะแนน

image01

เทศบาลตำบลประโคนชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประเมินเมืองสิ่

เทศบาลตำบลประโคนชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน รอบระดับประเทศ ประจำปี 2564 ซึ่งจะเข้ารับรางวัลในวันที่ 31 สิงหาคม -1 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอขอบคุณความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน เครือข่าย องค์กร ที่ให้การสนับสนุนและร่วมมือในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมีความโดนเด่นเป็นที่ประจักษ์ รางวัลนี้เกิดขึ้นได้เพราะพลังความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน เครือข่าย และองค์กร รวมถึงพนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัยเป็นสำคัญ

image01

ใช้เส้นทางถนนอำนวยกิจ ด้วยความระมัดระวัง

ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนอำนวยกิจ จากสี่แยกประโคนชัย - บ้านกรวดถึงสี่แยกประโคนชัย ขอให้ประชาชนที่ใช้ถนนดังกล่าวได้ใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทางดังกล่าว จึงขอประชาสัมพันธ์ ในทราบโดยทั่วกัน

image01

โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักคสล.ซอยภักดีดำรง 3(ชุมชนศูนย์การค้า)

นายวรณัฐ ศรีสุริยชัย นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย ลงพื้นที่สำรวจโครงการปรับปรุงฝาบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) ซอยภักดีดำรง 3 (ชุมชนศูนย์การค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมี หจก. เทียนกิจก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง เป็นเงิน 492,000 บาท ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสายดังกล่าว สัญจรด้วยความระมัดระวัง ด้วยความปราถนาดีจากเทศบาลตำบลประโคนชัย

image01

ใช้เส้นทางถนนศาสณะอนุรักษ์ ด้วยความระมัดระวัง

ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) พร้อมบ่อพักถนนศาสณะอนุรักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ขอให้ประชาชนที่ใช้ถนนดังกล่าวได้ใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทางดังกล่าว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

image01

จัดเก็บขยะอันตรายในชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม 2565

นายวรณัฐ ศรีสุริยชัย นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายในชุมชน เพื่อจัดส่งทำลายอย่างถูกวิธีต่อไป

image01

ซ่อมแซมฝาบ่อพักในเขตเทศบาลประจำเดือนสิงหาคม 2565

นายวรณัฐ ศรีสุริยชัย นายกเทศมนตรีตำบลรประโคนชัย มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซมฝาบ่อพักในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการใช้ถนนและเป็นการรักษาทรัพย์สินของทางราชการ

image01

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย ถนนโชคชัย-เดชอุดม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โทร 0-4467-1368, 0-4467-0859 โทรสาร 0-4467-0858