ทต.ประโคนชัย ยินดีต้อนรับ


  ร่วมงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬโลกมหาราช

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 นายบุญจันทร์ ทองแถม ปลัดเทศบาลตำบลประโคนชัย นำพนักงานเทศบาลร่วมงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์และพิธีทำบุญเบิกบ้านลูกหลานรัชกาลที่ 1 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

image01

พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย

ในวันที่ 2 เมษายน 2564 โรงเรียนเทศบาลตำบลประโคนชัยจัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้กับบัณฑิตน้อยเพื่อเป็นกุศโลบายที่จะสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนได้เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ ของการเรียน มีความใฝ่ฝันที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและเป็นการสร้างความรักความผูกพันกับสถานศึกษารวมถึงยกย่องเชิดชูเกียรติของนักเรียนโดยมีนายกิตติชัย เชาวนกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลประโคนชัย เป็นผู้มอบเกียรติบัตรในคร้ังนี้

image01

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนอำนวยกิจ 2/4/64

วันที่ 2 เมษายน 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลประโคนชัยได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลประโคนชัย ในการจัดทำโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ชุมชนอำนวยกิจ จำนวน 9 ราย เพื่อให้เกิดการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุพร้อมทั้งมีการพูดคุยและตรวจสุขภาพเบื้องต้น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุต่อไป #ภาพได้รับอนุญาตจากผู้สูงอายุและผู้ดูแลให้ใช้ในการประชาสัมพันธ์ตามโครงการฯแล้ว

image01

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเขตพื้นที่ก่อสร้าง

เทศบาลตำบลประโคนชัยอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการหอกระจายข่าวประจำปีงบประมาณ 2563 จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนในการเข้าใช้สถานที่ดังต่อไปนี้ 1. สวนสาธารณหนองระแซซัน 2. สวนสาธารณสระตาเจรือม 3. สวนสาธารณสระสำโรง 4. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลประโคนชัย 5. สวนสาธารณหนองโบสถ์ หากมีความจำเป็นต้องใช้สถานที่ดังกล่าวก็ควรระมัดระวัง ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตำบลประโคนชัย

image01

ศูนย์สาธารณสุขฯสถานบริการใกล้บ้านใกล้ใจ

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลประโคนชัย มุ่งหวังให้ประชาชนในเขตเทศบาล ได้มีสุขภาพอนามัยที่ดี สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และลดการแออัดของผู้ป่วยที่จะไปใช้บริการของโรงพยาบาลรัฐ ให้บริการผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยพื้นฐาน อาการไม่รุนแรง ซึ่งให้บริการในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 -16.30 ยกเว้นวันหยุดราชการ

image01

ตรวจรับอาหารเสริม (นม)

คณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.บร.2 ดังนี้ 1. โรงเรียนเทศบาลตำบลประโคนชัย 2. โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 3. โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 4. โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับได้ดำเนินการตรวจนับและตรวจสอบคุณภาพพร้อมติดตามการจ่ายอาหารเสริม (นม)ให้กับนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

image01

ธนาคารน้ำใต้ดินคืนความสมบูรณ์ให้กับพื้นที่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลประโคนชัย จัดทำธนาคารน้ำใต้ดินตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 2 จุด คือ บริเวณศูนย์สาธารสุข และโรงเรียนเทศบาลตำบลประโคนชัย เพื่อเก็บน้ำฝนไว้ในดินสร้างความชุ่มชื้นให้กับดินและต้นไม้ตลอดทั้งปี

image01

รับการตรวจประเมิน อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลประโคนชัยรับการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ผ่านระบบ Video Conference

image01

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนกันเตอล 29/3/64

วันที่ 29 มีนาคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลประโคนชัยได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลประโคนชัย ในการจัดทำโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ชุมชนกันเตอล จำนวน 11 ราย เพื่อให้เกิดการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุพร้อมทั้งมีการพูดคุยและตรวจสุขภาพเบื้องต้น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุต่อไป #ภาพได้รับอนุญาตจากผู้สูงอายุและผู้ดูแลให้ใช้ในการประชาสัมพันธ์ตามโครงการฯแล้ว

image01

บรรยากาศการรับหีบเลือกตั้งและส่งมอบผลคะแนนฯ

ในวันที่่ 28 มีนาคม 2564 นายบุญเติม กัลยาพาณิช นายอำเภอประโคนชัย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่รับหีบบัตรเลือกตั้งและผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลประโคนชัย

image01

กกต.ประชุมเพื่อประกาศผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ

ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลประโคนชัย ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาผลคะแนน และตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนที่นับได้จากหน่วยเเลือกตั้งทั้ง 14 หน่วย ของเทศบาลตำบลประโคนชัย เพื่อประกาศผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ และส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดบุรีรัมย์ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งต่อไป

image01

เจาะบัตรสำรองเพื่อนำฝากไว้ในที่ปลอดภัย

ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 คณะกรรมการรักษาบัตรได้เจาะทำบัตรสำรองและนำฝากไว้ในที่ปลอดภัย เพื่อประกอบการตรวจสอบต่อไป

image01

ซักซ้อมเตรียมความพร้อมรับหีบบัตรเลือกตั้งและผลการเลือกตั้ง

ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลประโคนชัย ซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการรับหีบเลือกตั้งและผลการเลือกตั้ง ก่อนที่จะมีการส่งมอบผลคะแนนและหีบบัตรจากทั้ง 14 หน่วยเลือกตั้ง

image01

กกต.ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตัั้ง

กกต.ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งพร้อมกำชับให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องและเน้นในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

image01

จพง.ปน.รับหีบเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น

ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 เจ้าพนักงานดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง เทศบาลตำบลประโคนชัยรับหีบเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อดำเนินการเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ณ บริเวณอาคารโรงจอดรถดับเพลิงสำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย

image01

งานจัดเก็บภาษีลงพื้นที่ประเมินภาษีป้ายร้านค้าในเขตเทศบาลฯ

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลประโคนชัยลงพื้นที่ประเมินภาษีป้ายร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้ถูกต้องพร้อมทั้งให้ความรู้และความเข้าใจในขั้นตอนการชำระภาษีกับประชาชนอีกด้วย

image01

ล้างตลาด ประจำสัปดาห์ วันที่ 26 มีนาคม 2564

วันที่ 26 มีนาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ล้างทำความสะอาดเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มาใช้บริการ และป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยมีกำหนดล้างทำความสะอาดสัปดาห์ละครั้ง

image01

เคาะประตูถึงหน้าบ้านรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้ง

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลประโคนชัย ลงพื้นที่เคาะประตูหน้าบ้านประชาชนในเขตเทศบาลฯเพื่อรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2564

image01

ประชุมซักซ้อมการจัดการเลือกตั้ง

ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 นายบุญจันทร์ ทองแถม ปลัดเทศบาลตำบลประโคนชัย เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่ และพนักงานเพื่อซักซ้อมการจัดการเลือกตั้งที่จะมาถึง ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง และเที่ยงธรรม

image01

อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งฯ เขต 2

ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลประโคนชัย จัดโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย ให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 - หน่วยเลือกตั้งที่ 7 เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ปฏิบัติหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้อง โดยมีนายบุญจันทร์ ทองแถมปลัดเทศบาลตำบลประโคนชัย นายพิทักษ์ เมื่อประโคน รองปลัดเทศบาลตำบลประโคนชัย และนายศราวุธ บุบผารัตน์ ผู้อำนวยการกองวิชาการแบะแผนงาน เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

image01

ร.ร.ปันสุข เรียนรู้การนวดแผนไทยและสมุนไพรเพื่อบำบัดและลดการกินยา

ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 โรงเรียนปันสุขผู้สูงอายุเทศบาลตำบลประโคนชัย ได้ทำการเรียนการสอนโดยเรียนรู้ในเรื่องของการนวดแผนไทย และสมุนไพรเพื่อการบำบัด เพื่อลดการใช้ยา พร้อมทั้งแนะนำหลักในการพิจารณาและข้อแนะนำก่อนการพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยนางสาวสมใจ โจ๊ะประโคน จากโรงพยาบาลประโคนชัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้

image01

ตรวจสอบโครงการระหว่างการก่อสร้าง

ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 นายพิทักษ์ เมื่อประโคน รองปลัดเทศบาลตำบลประโคนชัย พร้อมด้วยนายทรงยศ ชัยอินทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง ตรวจสอบโครงการระหว่าการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน​คสล.พร้อมบ่อพัก​ ถนนห้วยละเวี้ย​ จากซอยดอกจานถึงถนนภักดีดำรง

image01

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ (อสม.)

ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 งานศูนย์บริการสาธารสุข เทศบาลตำบลประโคนชัย จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ (อสม.) เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ เชิดชูเกียรติ ของ อสม.ในพื้นที่

image01

โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลประโคนชัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัยจัดทำโครงการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นการบูรณาการทั้งด้านบุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือและอุปกรณ์ของเทศบาลตำบลประโคนชัย และองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย

image01

รับมอบเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายบุญจันทร์ ทองแถม ปลัดเทศบาลตำบลประโคนชัย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัยเข้ารับเกียรติบัตร จากนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ปีงบประมาณ 2563 ในฐานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้การสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ตามโครงการดังกล่าวจึงมอบเกียรติบัตรไว้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป

image01

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนวัดโคนคุ้มอำปึล

วันที่ 3 มีนาคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลประโคนชัยได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลประโคนชัย ในการจัดทำโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ชุมชนวัดโคนคุ้มอำปึล จำนวน 9 ราย เพื่อให้เกิดการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุพร้อมทั้งมีการพูดคุยและตรวจสุขภาพเบื้องต้น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุต่อไป

image01

ปิดประกาศบัญชีราชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เทศบาลตำบลประโคนชัยดำเนินการปิดประกาศบัญชีราชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และหน่วยเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลประโคนชัย ณ บริเวณสถานที่ปิดประกาศการเลือกตั้ง ท้ัง 14 หน่วย

image01

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขต ทต.ปช. ประจำเดือนม.ค.64

กองช่าง เทศบาลตำบลประโคนชัย ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย เพื่อสร้างความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนที่สัญจรในยามค่ำคืน พบไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลเสียหาย แจ้ง 044-671368 ต่อ 123 หรือ แจ้งที่ FB : เทศบาลตำบลประโคนชัยFanpage / ID Line : @kox050

image01

ล้างทำความสะอาดตลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและป้องกันโควิด - 19

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ล้างทำความสะอาดเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มาใช้บริการ และป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยมีกำหนดล้างทำความสะอาดสัปดาห์ละครั้ง

image01

ตั้งจุดคัดกรองที่ตลาดไนท์ประโคนชัย

เทศบาลตำบลประโคนชัยไม่นิ่งนอนใจในเรื่องแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ได้ทำการตั้ง​ บริการเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัสให้กับประชาชนพร้อมทั้งขอข้อมูลประชาชนโดยกรอกลงในทะเบียน หรือสแกน "ไทยชนะ" ก่อนเข้าตลาดไนท์ทุกครั้ง เป็นการเฝ้าระวังป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณตลาดไนท์ประโคนชัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เน้นย้ำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านพร้อมทั้งขอความร่วมมือปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดบุรีรัมย์ และมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

image01

โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนตามแนวพระราชดำริฯ

งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลประโคนชัย จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุขของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคขาดสารไอโอดีนส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้เกลือหรือผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนในการปรุงอาหาร เกิดแกนนำที่มีความรู้และใช้ประโยชน์สามารถเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการใช้ไอโอดีน สามารถช่วยลดอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดโรคคอพอกของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย

image01

รับใบประกาศเกียรติคุณฯ

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายประสงค์ พวงไพบูลย์นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัยเข้ารับประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด (EHA1002) และการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษ (EHA 4003) จากแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ในงาน EHA Forum 2019:Green for All ซึ่งจัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

image01

รับโล่เชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับ"ดีมาก"

นายประสงค์ พวงไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับ "ดีมาก" จากนายยุทธพล อังกินันทร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 11 - 13 กันยายน 2562 พร้อมประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ และสรุปบทเรียนเพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนารูปแบบการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยังยืนในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นเมืองที่มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยีนต่อไป

image01

ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์

image01

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย ถนนโชคชัย-เดชอุดม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โทร 0-4467-1368, 0-4467-0859 โทรสาร 0-4467-0858