ทต.ประโคนชัย ยินดีต้อนรับ


 

  สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๙ หมู่ที่ ๖ ถนนโชคชัย-เดชอุดม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์ไปทางทิศใต้ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๙ ระยะทางประมาณ ๔๔ กิโลเมตร มีระยะทางถึงกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

 • เทศบาล ถึง กรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ ๓๗๕ กิโลเมตร
 • เทศบาล ถึง จ.นครราชสีมา ระยะทางประมาณ ๑๓๐ กิโลเมตร
 • เทศบาล ถึง จ.สุรินทร์ ระยะทางประมาณ ๖๖ กิโลเมตร

 • จำนวนพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลมีพื้นที่ ๔.๒๕ ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดเขต เทศบาลตำบลโคกม้า , องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร
 • ทิศตะวันออก ติดเขต องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม
 • ทิศใต้ ติดเขต องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย และองค์การบริหารส่วนตำบลปังกู
 • ทิศตะวันตก ติดเขต องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย , องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ และองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ

  โดยมีขอบเขตของเทศบาลตำบลประโคนชัย ดังนี้

 • ด้านเหนือ : ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั้งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากจากทางหลวงสายประโคนชัย-บุรีรัมย์ ตอนที่ตรงกับฟากเหนือของถนนทัศนหลักชัย ไปทางทิศตะวันตก ๓๐๐ เมตร จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกถึงฟากเหนือของถนนทัศน-หลักชัย และเลียบตามฟากเหนือของถนนทัศนหลักชัยไปทางทิศตะวันออก ถึงฟากตะวันออกของถนนชัยศิริ ซึ่งเป็น หลักเขตที่ ๒
 • ด้านตะวันออก : จากหลักเขตที่ ๒ เลียบตามฟากตะวันออกของถนนชัยศิริไปทางทิศใต้ถึงฟากตะวันออกของถนนสังฆทัตธำรงค์ ตรงที่บรรจบกับถนนชัยศิริ ซึ่งเป็นหลักเขตที่ ๓ จากหลักเขตที่ ๓ เลียบตามฟากตะวันออกของถนนสังฆทัตธำรงค์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงฟากเหนือของถนนนัยประสาสน์ ตรงที่บรรจบกับถนนสังฆทัตธำรงค์ ซึ่งเป็นหลักเขตที่ ๔ จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นขนานกับฟากตะวันออกของถนนภักดีดำรง ไปทางทิศใต้ถึงจุดที่อยู่ห่างจากฟากใต้ของถนนปราบริปูไปทางทิศใต้ ๑๕๐ เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ ๕
 • ด้านใต้ : จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นขนานกับฟากใต้ของถนนปราบริปู ไปทางทิศตะวันตกถึงฝั่งใต้ของห้วยละเวี้ย ซึ่งเป็นหลักเขตที่ ๖ จากหลักเขตที่ ๖ เลียบตามฝั่งใต้ของลำห้วยละเวี้ยไปทางทิศตะวันตก ถึงจุดที่อยู่ห่างจากฟากตะวันตกของถนนอำนวยกิจไปทางทิศตะวันตก เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ ๗
 • ด้านตะวันตก : จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑