ทต.ประโคนชัย ยินดีต้อนรับ


 

              เทศบาลตำบลประโคนชัย “ประโคนชัย” เดิมคือ “เมืองตะลุง” (ตั้งอยู่บ้านตะลุงเก่า ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย ปัจจุบันย้ายมาอยู่ตำบลประโคนชัย) คำว่า "ตะลุง" หมายถึง เสาใหญ่หรือเสาหินสำหรับผูกช้าง (ซึ่งเชื่อกันว่ารัชกาลที่ ๑ ทรงผูกช้าง ณ บริเวณอำเภอประโคนชัย) เมื่อ ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐) “เมืองตะลุง” ได้ตั้งเป็นอำเภอ เรียกว่า “อำเภอประโคนไชย” ขึ้นตรงต่อ มณฑลนครราชสีมา ซึ่งประกอบไปด้วย เมืองแปะหรืออำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ในปัจจุบัน , เมืองนางรอง , เมืองพุทไธสงสมันหรืออำเภอพุทไธสงในปัจจุบัน , เมืองพิมาย ปัจจุบันย้ายไปขึ้นกับจังหวัดนครราชสีมา , เมืองรัตนบุรีปัจจุบันย้ายไปขึ้นกับจังหวัดสุรินทร์ และ“เมืองตลุง”ปัจจุบัน คือ อำเภอประโคนชัย


              ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๐ ได้เปลี่ยนชื่ออำเภอเป็น “อำเภอตะลุง” คืน เนื่องจากคนไม่นิยมเรียกกัน แต่ต่อมาในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้มีการฟื้นฟูเปลี่ยนชื่ออำเภอ เพื่อเป็นการรักษาซึ่งประวัติศาสตร์แห่งท้องถิ่น จึงได้เปลี่ยน “อำเภอตะลุง” เป็น “อำเภอประโคนชัย” เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๒ จนถึงปัจจุบัน ซึ่ง “ประโคนชัย” มาจากภาษาเขมร “ประโคน” มาจากคำว่า “ปังกูล” หมายถึง เสา หรือ หลัก แล้วเติม “ชัย” เพื่อเป็นสิริมงคล “ประโคนชัย” จึงหมายถึง หลักชัย (เมืองตะลุง ร.ศ.๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐) ๑๑๙ ปี จากเมืองตะลุงสู่อำเภอประโคนชัย)

              เทศบาลตำบลประโคนชัย เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลประโคนชัย จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๔๙๙ และได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลประโคนชัย ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๙ ก/๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒) โดยได้รับการถ่ายโอนอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒