ทต.ประโคนชัย ยินดีต้อนรับ


 

นายกเทศมนตรี 

ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์

image01

ตรวจสอบพื้นที่ตามที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลประโคนชัยลงพื้นที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำบริเวณตลาดคิวรถเล็กตามที่ได้รับร้องเรียนจากประชาชน หากผลการตรวจสอบเป็นประการใดจะแจ้งให้กับผู้ร้องได้รับทราบเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

image01

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลประโคนชัยออกปรับปรุงซ่อมแซมถนนปากทางซอยชอบพลอย ชุมชนอำนวยกิจ ที่ได้รับความเสียหายภายในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย หากพี่น้องประชาชนพบเห็นถนนเสียหายสามารถแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 044-671368 กองช่างจะได้ดำเนินการซ่อมแซมเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรต่อไป

image01

การประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประโคนชัย

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายประสงค์ พวงไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประโคนชัย ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย เพื่อชี้แจงรายละเอียดการจัดทำโครงการสนับสนุนงบประมาณประเพณีแห่เทียนพรรษาประโคนชัย ให้แก่ปรธานคณะกรรมการชุมชน,ผู้ใหญ่บ้านทราบและได้จัดขบวนแห่เทียนพรรษาตามลำดับดังนี้ 1. วัดกลาง 2. วัดจำปา 3. วัดโคน 4. วัดแจ้ง 5. วัดโพธิ์ 6. วัดชัยมงคล

image01

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลประโคนชัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัยร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านยาเสพติด ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการของโรงเรียน กองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมทั้งการแสดงของนักเรียนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ โดยมีนายพีระ พิมพ์ประสาร นายอำเภอประโคนชัย เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

image01

แข่งขันกีฬาฟุตซอล เทศบาลต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลประโคนชัย ได้จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายประสงค์ พวงไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์หนองระแซซัน เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรี ระหว่างโรงเรียนในเขตอำเภอประโคนชัยอีกด้วย

image01

สอบสัมภาษณ์เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลประโคนชัย ได้สรรหาและเลือกสรรเพื่อพิจารณาจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5 รายตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

image01

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลประโคนชัย ได้จัดทำโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้ออกให้บริการพ่นน้ำยาเคมีกำจัดยุงลาย ณ ชุมชนอำนวยกิจ,ชุมชนหนองจอกพัฒนา,ชุมชนวัดโคนคุ้มระเนียด,ชุมชนวัดโคนคุ้มระเนียดและชุมชนหนองกกใต้

image01

ออกเยี่ยมบ้านแม่และเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายเกรียงศักดิ์ เภสัชชา ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย พยาบาลประจำศูนย์สาธารณสุข ,อสม.เทศบาลตำบลประโคนชัย ออกเยี่ยมบ้านแม่และเด็กแรกเกิด ในชุมชนชัยมงคล ชุมชนอำนวยกิจ และชุมชนหนองกกเหนือจำนวน 6 คน ตามโครงการเยี่ยมบ้านแม่และเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการตรวจประเมินสุขภาพและให้ความรู้ในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลประโคนชัย

image01

โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชน ทต.ประโคนชัย

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายประสงค์ พวงไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลประโคนชัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ต่างๆของเด็กและเยาวชนในชุมชน ฝึกทักษะความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ฝึกภาวะผู้นำและรู้สึกถึงการมีคุณค่าได้ร่วมกันวางแผน เสนอความต้องการในการจัดการแก้ไขปัญหาและมีความตระหนักและจิตใจที่เป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชน

image01

ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายดำรงชัย เนรมิตตกพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานในการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2562 "การเผชิญเหตุอัคคีภัยขนาดใหญ่ขั้นรุนแรง" BRDx-62 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุที่จะเกิดขึ้นและฝึกให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้มีความพร้อมและชำนาญการในการระงับเหตุ โดยสร้างสถานการณ์สมมุติ ในสถานที่จริงและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จริง ณ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา

image01

ซ่อมแซมไฟฟ้าตามที่ได้รับแจ้งจากประชาชน

กองช่างเทศบาลตำบลประโคนชัยดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า บริเวณตลาดสด เทศบาลตำบลประโคนชัย ตามที่ได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย หากพบไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยไม่สว่างหรือไม่สามารถใช้การได้กรุณาแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ 044-671368 หรือแจ้งได้ Facebook : เทศบาลตำบลประโคนชัยFanpage

image01

ประชุมเตรียมความพร้อมสถานการณ์การฝึกการเผชิญเหตุอัคคีภัยฯ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายเอกภพ จันทร์เพ็ญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประชุมเตรียมความพร้อมสถานการณ์สมมติสำหรับการฝึก "การเผชิญเหตุอัคคีภัยขนาดใหญ่ขั้นรุนแรง" ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 3 เทศบาลตำบลประโคนชัย โดยจะมีการฝึกในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เพื่อให้มีความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

image01

ประชุมสภา ทต.ประโคนชัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 สภาเทศบาลตำบลประโคนชัย เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมลีลาวดี เทศบาลตำบลประโคนชัย โดยมีนายศักดิ์ สินรัมย์ ประธานสภาเทศบาลตำบลประโคนชัยเป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 1. ประธานแจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 3. เรื่องพิจารณาญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลประโคนชัย 4.เรื่องอื่นๆ

image01

รับซื้อขยะในชุมชนหนองกกใต้

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกชุมชนเพื่อรับซื้อขยะในชุมชนหนองกกใต้ เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี และสร้างรายได้ให้กับชุมชนและที่สำคัญสร้างจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่นด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อนำไปสู่การลดขยะในชุมชนอีกด้วย

image01

ซ่อมแซมไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย

กองช่างเทศบาลตำบลประโคนชัย ซ่อมแซมไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรยามค่ำคืน หากพบไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยไม่สว่างหรือไม่สามารถใช้การได้กรุณาแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ 044-671368 หรือแจ้งได้ Facebook : เทศบาลตำบลประโคนชัยFanpage

image01

ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดตามตรอกซอกซอย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลประโคนชัย ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดตามตรอกซอกซอย เพื่อเป็นการทำความสะอาดท้องถิ่นให้ทั่วถึง โดยแบ่งสายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการทำความสะอาดตามแผนงานที่กำหนดไว้ในแต่ละวัน

image01

งานทอดผ้าป่าสามัคคี ทต.ประโคนชัย

เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลประโคนชัย ได้จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีนายประสงค์ พวงไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย เป็นประธานพร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พนักงาน ประชาชนตำบลประโคนชัย ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสบทบทุนถวายวัดทั้ง 6 วัด ในการจัดทำเทียนพรรษาประโคนชัยให้คงอยู่สืบต่อไป ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านๆที่ทำให้ผ้าป่าครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

image01

รร.ปันสุขผู้สูงอายุ ทต.ประโคนชัย

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 โรงเรียนปันสุขผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลประโคนชัย ได้จัดกิจกรรมประจำสัปดาห์ในครั้งนี้และฝึกการบริหารร่างกาย เพื่อสุขภาพทีดีแก่ผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย

image01

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายบุญจันทร์ ทองแถม ปลัดเทศบาลตำบลประโคนชัย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย เพื่อทบทวนและจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย

image01

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายประสงค์ พวงไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดและกิจกรรมต่างๆ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ อุทยานน้ำหนองระแซซัน

image01

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 นายประสงค์ พวงไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสบทบทุนวัดทั้ง 6 วัด ในการจัดทำเทียนพรรษาประโคนชัย เพื่อสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ให้คงอยู่คู่ประโคนชัยสืบไป

image01

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน รร.ทต.ประโคนชัย

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลตำบลประโคนชัย จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษา ทิศทางบริหารงาน กิจกรรมการเรียนการสอน แนะนำบุคคลกร คุณครูประจำชั้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนอีกด้วย

image01

ประชุมทำความเข้าใจเพื่อเป็นชุมชนนำร่องการจัดการขยะในชุมชน

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนเพื่อจัดตั้งชุมชนนำร่องในการจัดการขยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นชุมชนปลอดถังขยะ ในการดำเนินการในครั้งนี้มีชุมชนนำร่องประกอบด้วยชุมขนกันเตอล ชุมชนหนองจอกพัฒนา และชุมนตาเจรือม

image01

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2562

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 กองสวัสดิการสังคม มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ณ สถานที่ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย เพื่อเป็นการบริการเชิงรุกให้กับประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการ

image01

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายประสงค์ พวงไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ และในช่วงบ่ายได้บำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาโดยการทำความสะอาดคลองระบายน้ำห้วยละเวี้ย และอุทยานน้ำหนองระแซซันพร้อมด้วยพสกนิกรชาวประโคนชัยทุกหมู่เหล่า

image01

เชิญชวนพสกนิกรชาวประโคนชัยลงนามถวายพระพร

เทศบาลตำบลประโคนชัยประดับธงชาติคู่กับธงพระนามาภิไธย ส.ท. พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตั้งเครื่องราชสักการะ ประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีเหลืองและจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร ณ บริเวณศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลประโคนชัยจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพสกนิกรชาวประโคนชัยลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ 1-10 มิถุนายน 2562

image01

ตรวจสภาพฟันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลประโคนชัย

โรงเรียนเทศบาลตำบลประโคนชัยขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลประโคนชัยในการตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียน เพื่อนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพในช่องปากและมีทักษะในการแปรงฟันรวมทั้งเป็นการตรวจคัดกรองโรคในช่องปากเบื้องต้นให้กับเด็กนักเรียนอีกด้วย

image01

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล โครงการเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาฯ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายประสงค์ พวงไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล โครงการเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำข้อมูลปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ไปพิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และใช้พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสมรวมทั้งให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงและกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัดต่อไป กลุ่มเป้าหมายในการเข้าประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย สมาชิกสภา คณะกรรมการพัฒนาฯ ผู้ใหญ่ ม.1 - 7 ผู้แทนคณะกรรมการชุมชน ผู้แทน อสม. ท้องถิ่นอำเภอ หัวหน้าส่วนเทศบาล

image01

ทำความสะอาดตลาดสด ทต.ประโคนชัย

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาลตำบลประโคนชัย ร่วมกันทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลประโคนชัย เพื่อให้ตลาดสะอาดถูกสุขอนามัยและยังเป็นการสร้างความมั่นใจใหักับ ผู้จับจ่ายซื้อสินค้าภายในตลาดอีกด้วย

image01

ให้ความรู้การดับเพลิงเบื้องต้นนักเรียน รร.ประโคนชัยวิทยา

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลประโคนชัยได้ให้ความรู้การดับเพลิงเบื้องต้นนักเรียนโรงเรียนประโคนชัยวิทยา จำลองสถานการณ์เหตุการอัคคีภัย ณ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา เพื่อฝึกอบรมนักเรียนให้รู้จักวิธีการระงับเหตุเบื้องต้น

image01

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงฯ

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลประโคนชัย จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและเยี่ยมบ้านติดตามการรักษา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี เภสัชกรขวัญเนตร ศรีเสมอ ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลประโคนชัย บรรยายเรื่อง การรับประทานยาที่ถูกวิธีและอาการข้างเคียงของยาที่พบในกลุ่มโรคเบาหวาน ความดันสูงและ นายแพทย์ปุลวัชร การัมย์ ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลประโคนชัย บรรยายเรื่อง ความสำคัญของการรักษาอย่างต่อเนื่องและอาการแทรกซ้อนที่พบได้มากในกลุ่มโรคเบาหวาน ความดันสูง มีข้อแนะนำการรับประทานอาหารอย่างไรให้เกิดประโยชน์ ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย

image01

กุ้งจ่อมประโคนชัย ไปไกลทั่วโลก

ด้วยความเข้มแข็งของชมรมกุ้งจ่อมประโคนชัย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ก่อตั้งมานานร่วมสิบกว่าปี ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับแรงผลักดันจากเทศบาลตำบลประโคนชัย โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ร่วมเป็นพันธมิตรเครือข่ายเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนทำให้สถานีโทรทัศน์ TPBS โดยรายการทุกทิศทั่วไทย มีความสนใจที่จะนำเสนอเพื่อให้คนทั้งประเทศและทั่วโลก ได้เห็นถึงวัฒนธรรมการถนอมอาหารและการแปรรูป ไปจนถึงการพัฒนาต่อยอดจนได้สามารถรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน ให้ขึ้นชื่อไปไกล กลายเป็นของฝากจากชาวประโคนชัย และผู้มาเยือนจังหวัดบุรีรัมย์ จะไม่พลาดของฝากอันขึ้นชื่อของคนประโคนชัย #กุ้งจ่อมประโคนชัยดังไกลทั่วโลก รับชมรายการได้ที่ https://www.facebook.com/ThaiPBSFan/videos/2328077847404013/

image01

รพ.ประโคนชัย พ่นหมอกควัญกำจัดยุง

โรงเรียนเทศบาลประโคนชัย ขอขอบคุณโรงพยาบาลประโคนชัย ที่ได้นำเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือในการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง เพื่อป้องกันโรคระบาดของนักเรียนอันอาจจะเกิดจากเชื้อที่มียุงเป็นพาหะ ทำให้เด็กเกิดความปลอดภัยห่างไกลโรค และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง ที่ได้ฝากน้องๆ ตัวน้อย ให้อยู่ภายใต้การดูแลของโรงเรียนเทศบาลตำบลประโคนชัย

image01

ปรับภูมิทัศน์ บริเวณโรงเรียนประโคนชัยวิทยา

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 กองช่าง และ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลประโคนชัย ออกตัดกิ่งไม้ บริเวณโรงเรียน เพื่อปรับภูมิทัศน์และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยให้แก่ประชาชน

image01

เข้ารับการประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นฯ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา13.00น. กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลประโคนชัย เข้ารับการประเมินผลกองทุนตามกำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากคณะกรรมการประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับอำเภอประโคนชัย ณ ห้องประชุมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอ ชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอประโคนชัย

image01

ซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกาย

เทศบาลตำบลประโคนชัยทำการซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายบริเวณโรงเรียนวัดแจ้ง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย สวนสาธารณสระตาเจรือม สวนสาธารณศูนย์การค้า สวนสาธารณสระสำโรง อุทยานน้ำหนองระแซซัน เพื่อเป็นการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการและบริการให้ประชาชนได้รับความสะดวก หากพบเครื่องออกกำลังกายชำรุดเสียหาย กรุณาแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ 044-671368 หรือ ทาง Facebook : เทศบาลตำบลประโคนชัยFanpage

image01

การประชุมหารือ กรณีรังวัดที่ดินบริเวณโรงผลิตน้ำประปาฯ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลประโคนชัยร่วมกับองค์กรบริหารส่วนตำบลประโคนชัยและประชาชนที่มีที่ทำกินบริเวณดังกล่าว ได้ร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวเขตพื้นที่ในการขยายโรงผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลประโคนชัย ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย

image01

จัดตั้งสภาองค์กรชุมชน

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายประสงค์ พวงไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย ได้พบปะประชาชนที่เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลประโคนชัย โดยมีนายวุุฒิพงษ์ เหลืองอุดมชัย ประธานขบวนองค์กรชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ และนางสาวประณิตา ลาวะลี เลขาขบวนองค์กรชุมชนฯ ดำเนินการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลประโคนชัย ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551

image01

สมัครแอปพลิเคชัน "ถุงเงินประชารัฐ"

เทศบาลตำบลประโคนชัยร่วมกับคลังจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ธนาคารกรุงไทย และ TOT ออกให้บริการแก่ผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาลตำบลประโคนชัยและร้านค้าในเขตเทศบาลฯ เพื่อสมัครใช้แอปพลิเคชัน "ถุงเงินประชารัฐ” เป็นการเปิดโอกาสให้ร้านค้าโชห่วย แผงลอยในตลาดสด รถเร่ แม้กระทั่งร้านก๋วยเตี๋ยว สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ซื้อสินค้าได้หลากหลายขึ้น จากเดิมที่ต้องใช้จ่ายเฉพาะร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และใช้กับเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) เท่านั้น

image01

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ปี 62

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลประโคนชัยจัดทำโครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส. ประจำปี 2562 ณ วัดกลาง เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความสามัคคีของพนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย และเป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ศาสนสถานซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ซึ่งมีแผนการพัฒนาทุกวัดในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์อีกด้วย

image01

ประชุมและจัดนิทรรศการด้านการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลประโคนชัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินงานจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน และอำเภออนามัยเจริญพันธ์ุ เขตสุขภาพที่ 9" นอกจากนั้นยังได้ร่วมเป็นวิทยากร พร้อมทั้งจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เนื่องด้วยศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลประโคนชัยเป็นต้นแบบอปท.ที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดี และเป็นตัวแทนของจังหวัดบุรีรัมย์ในการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ ซึ่งการจัดการประชุมในครั้งนี้นอกจากจะมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานแล้วยังมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสถานบริการสาธารณสุขจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 อีกด้วย

image01
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย ถนนโชคชัย-เดชอุดม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โทร 0-4467-1368, 0-4467-0859 โทรสาร 0-4467-0858