ทต.ประโคนชัย ยินดีต้อนรับ


 

นายกเทศมนตรี 

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย 1 มิ.ย. 63

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 กองช่างเทศบาลตำบลประโคนชัย ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในยามค่ำคืน หากพบเห็นไฟฟ้าสาธารณะชำรุดเสียหาย กรุณาแจ้งที่หมายเลข 044-671368 หรือ ทาง Facebook : เทศบาลตำบลประโคนชัยFanpage

image01

ลงเครื่องสูบน้ำระยะไกลเพื่อผันน้ำครั้งที่ 2

ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ่นายประสงค์ พวงไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัยนำพนักงานลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการผันน้ำ ครั้งที่ 2 พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา โดยการผันน้ำในครั้งนี้จะทำการผันจากห้วยกลาง ลงสู่โรงผลิตน้ำประปาด้วยระยะทาง 1.6 กิโลเมตร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและใช้น้ำประปาอย่างประหยัดเนื่องจากน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาในขณะนี้ลดปริมาณลงอย่างรวดเร็ว เกรงว่าหากไม่ได้รับความร่วมมือที่ดีจากประชาชนทุกภาคส่วนน้ำที่มีอยู่และการผันน้ำในครั้งนี้จะไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชนตลอดหน้าแล้งนี้

image01

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการช่วยเหลือประชาชนฯ

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายบุญจันทร์ ทองแถม ปลัดเทศบาลตำบลประโคนชัย เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลประโคนชัย เพื่อแจ้งในที่ประชุมทราบถึงกองสวัสดิการสังคมได้จัดทำโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563 และได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลประโคนชัย พร้อมทั้งเรื่องการพิจารณาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVLD - 19)ทำให้มีผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ คนยากจน คนอนาถาในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยได้รับผลกระทบความเดือดร้อนในการดำรงชีพจากโรคระบาดดังกล่าว และให้คณะกรรมการได้ช่วยพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้นเป็นไปตามประกาศฯอย่างเหมาะสมที่จะได้รับการช่วยเหลือหรือไม่

image01

ประชาชนเข้ากักตัว ณ สถานที่ที่กำหนด

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 มีประชาชนเข้ารับการกักตัว ณ หอสมุดเทศบาลตำบลประโคนชัย ซึ่งเป็นสถานที่กักตัวของเทศบาลตำบลประโคนชัยตามประกาศของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยประชาชนที่เข้ารับการกักตัวจะได้รับการคัดกรองตามขั้นตอนที่จังหวัดบุรีรัมย์กำหนด พร้อมทั้งมีการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายเป็นประจำในทุกวันอีกด้วย

image01

สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลประโคนชัยได้ทำการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรผู้สมัครสอบเพื่อเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งดังนี้ 1. คนงาน สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา มีผู้เข้าสอบเป็นจำนวน 6 คน 2. คนงานประจำรถขยะ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา มีผู้เข้าสอบเป็นจำนวน 2 คน 3. คนงานสังกัดกองการประปา จำนวน 1 อัตรา มีผู้เข้าสอบจำนวน 4 คน ซึ่งการสอบในภาคเช้าเป็นการสอบสัมภาษณ์ ในภาคบ่ายเป็นการสอบภาคปฏิบัติ ทั้งนี้เทศบาลตำบลประโคนชัยได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเข้มงวดกับผู้เข้าสอบทุกท่าน

image01

จิตอาสาอสม.พร้อมใจตัดเย็บหน้ากากอนามัย

ในขณะที่ทุกหน่วยงานยังคงเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในเขตพื้นที่อำเภอประโคนชัยอย่างเข้มข้น ยังมีกลุ่มจิตอาสาอสม.เทศบาลตำบลประโคนชัยที่เร่งดำเนินการตัดเย็บหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ใช้ป้องกันเชื้อดังกล่าวอีกด้วย ซึ่งได้ดำเนินการแจกจ่ายไปแล้วบางส่วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องประชาชนจะได้ใช้หน้ากากอนามัยทุกคน พร้อมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าทีอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประโคนชัยของเรารอดพ้นจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (โควิด-19) #เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย #ขอขอบคุณจิตอาสาอสม.ทุกท่านนอกจากจะเป็นตัวแทนเทศบาลตำบลประโคนชัยแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนทุกคนแล้วยังลงมือผลิตทุกขั้นตอนอีกด้วย

image01

ด้วยความห่วงใยประชาชน ในช่วงวิกฤตที่ต้องผ่านพ้น

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลประโคนชัย มีความห่วงใยในสวัสดิภาพ ของพี่น้องประชาชนชาวประโคนชัย เจ้าหน้าที่ได้เร่งดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ภายในตลาดสดเทศบาลตำบลประโคนชัยและศูนย์บริการสาธารณสุข ในภายหลังเวลาปิดให้บริการแล้ว เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เปิดทำการวันใหม่ ผู้ใช้บริการจะปลอดภัยจากโรคร้าย ซึ่งเป็นมาตรการเข้มข้นที่เทศบาลตำบลประโคนชัย ดำเนินการเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและสวัสดิภาพในการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชน และขอความกรุณาพี่น้องประชาชนทุกท่าน ได้ระมัดระวังและรักษาสุขภาพของตนเอง ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรัฐบาลอย่างเคร่งครัดด้วย

image01

อสม.เคาะประตูบ้านแจกหน้ากากอนามัย

อสม.เทศบาลตำบลประโคนชัยลงพื้นที่แจกหน้ากากหน้ามัย ครั้งที่ 2 ที่จัดทำโดยอสม. คณะกรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลประโคนชัย พร้อมทั้งตรวจวัดไข้ด้วยเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ และแนะนำวิธีปฏิบัติตัวในระหว่างช่วงที่ไวรัสโควิด-19 ระบาดอยู่ทั่วโลก ณ ขณะนี้ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนปฏิบัติตัวอย่างถูกวิธี ถือว่าเป็นมาตรการเข้มข้นอีกข้อหนึ่งของเทศบาลตำบลประโคนชัยในการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ #เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันด้วยความปลอดภัย

image01

มอบหน้ากากอนามัย (แบบผ้า) ในแต่ละชุมชน

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 นายประสงค์ พวงไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย ได้มอบหน้ากากอนามัย (แบบผ้า) ให้กับตัวแทนอสม.เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แต่ละครัวเรือนในรอบแรก จะเน้นกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่ต้องไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลหรือประชาชนที่ยังไม่สามารถจัดหาได้เอง เพื่อใช้ป้องกันการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และจะมีการส่งมอบหน้ากากอนามัยเป็นระยะ เนื่องจากกำลังดำเนินการตัดเย็บอยู่เรื่อยๆ

image01

จุดตรวจและคัดกรองผู้ที่มาใช้บริการ ทต.ประโคนชัย

เทศบาลตำบลประโคนชัยนำโดยนายประสงค์ พวงไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย นำกำลังเจ้าหน้าที่ ตรวจและคัดกรองผู้ที่มาใช้บริการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19

image01

พิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทาน

ในวันที่ 16 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลประโคนชัย ได้จัดพิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทาน ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนชาวเทศบาลตำบลประโคนชัยทุกครัวเรือน โดยมีนายประสงค์ พวงไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย เป็นประธานในพิธี เพื่อมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานให้พสกนิกรได้อันเชิญไว้เป็นที่สักการะในครัวเรือนต่อไป

image01

รับใบประกาศเกียรติคุณฯ

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายประสงค์ พวงไพบูลย์นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัยเข้ารับประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด (EHA1002) และการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษ (EHA 4003) จากแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ในงาน EHA Forum 2019:Green for All ซึ่งจัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

image01

ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลประโคนชัย โดยนายพิทักษ์ เมื่อประโคน รองปลัดเทศบาลตำบลประโคนชัย เข้ารับประกาศเกียรติคุณผู้ที่ดำเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme :LESS) โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

image01

โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 18 ก.ย. 62

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 นางสาวสุนิสสา ทองศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย เป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บริเวณอุทยานน้ำหนองระแซซัน เพื่อสร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรด้านสิ่งแวดล้อม

image01

รับโล่เชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับ"ดีมาก"

นายประสงค์ พวงไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับ "ดีมาก" จากนายยุทธพล อังกินันทร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 11 - 13 กันยายน 2562 พร้อมประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ และสรุปบทเรียนเพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนารูปแบบการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยังยืนในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นเมืองที่มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยีนต่อไป

image01

ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์

image01
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย ถนนโชคชัย-เดชอุดม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โทร 0-4467-1368, 0-4467-0859 โทรสาร 0-4467-0858