ทต.ประโคนชัย ยินดีต้อนรับ


 

นายกเทศมนตรี 

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 สภาเทศบาลตำบลประโคนชัยเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัย

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลประโคนชัยจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข (กลุ่มด้านส่งเสริมสุขภาพ) เทศบาลตำบลประโคนชัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ สามารถป้องกันการเกิดโรคต่างๆ ได้ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ และมีจิตอาสาในการดูแลสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย

image01

ประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 สภาเทศบาลตำบลประโคนชัยเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมกิจการประปา เทศบาลตำบลประโคนชัย เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งพิจารณาเรื่องอื่นๆ ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลประโคนชัย

image01

ล้างตลาดเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการล้างตลาดสดเทศบาลตำบลประโคนชัยเพื่อให้เป็นไปตามพรบ.การสาธารณสุข เรื่องการล้างตามหลักสุขาภิบาลโดยทำความสะอาดตัวอาคารแผงจำหน่ายสินค้าในตลาด พื้นผนัง ทางระบายน้ำ ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน รวมทั้งที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย นอกจากจะให้เป็นไปตามพรบ.การสาธารณสุขแล้วยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคอีกด้วย

image01

ออกเยี่ยมบ้านแม่และเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 23 มกราคม 2563 นายเกรียงศักดิ์ เภสัชชา ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย พยาบาลประจำศูนย์สาธารณสุข ,อสม.เทศบาลตำบลประโคนชัย ออกเยี่ยมบ้านแม่และเด็กแรกเกิด จำนวน 4 คน ตามโครงการเยี่ยมบ้านแม่และเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการตรวจประเมินสุขภาพ และให้ความรู้ในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลประโคนชัย

image01

โครงการอบรมโยคะพื้นฐาน

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลประโคนชัยสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการอบรมโยคะพื้นฐานให้กับเทศบาลตำบลประโคนชัย เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกโยคะพื้นฐาน โดยเน้นในเรื่องการฝึกจิต ฝึกกาย และฝึกอารมณ์ตามตำราหฐระทีปิกา ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมลีลาวดี เทศบาลตำบลประโคนชัย

image01

สร้างจิตสำนึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อม

โรงเรียนเทศบาลตำบลประโคนชัยนำนักเรียนออกเก็บขยะบริเวณอุทยาน้ำหนองระแซซัน ซึ่งเป็นสถานที่ออกกำลังกายของชาวประโคนชัย เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรัษ์สิ่งแวดล้อม สร้างการเรียนรู้ในการคัดแยกขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเข้าใจ เพื่อสร้างความตะหนักถึงปัญหาขยะในชุมชนและโรงเรียนต่อไป

image01

รณรงค์ ลด งด ใช้ ถุงพลาสติกและโฟม

เทศบาลตำบลประโคนชัยร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ และพัฒนาการอำเภอประโคนชัย รณรงค์หให้ความรู้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภคบริเวณตลาดถนนคนเดินเซราะตลุง และตลาดสดเทศบาลตำบลประโคนชัยในเรื่องของการลดงดใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟม ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากโดยทุกคนพร้อมใจใช้ถุงผ้าและตะกร้ามาจับจ่ายซื้อของในบริเวณตลาดดังกล่าว #ชาวประโคนชัยร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อมงดลดใช้โฟมและถุงพลาสติก

image01

พิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทาน

ในวันที่ 16 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลประโคนชัย ได้จัดพิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทาน ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนชาวเทศบาลตำบลประโคนชัยทุกครัวเรือน โดยมีนายประสงค์ พวงไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย เป็นประธานในพิธี เพื่อมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานให้พสกนิกรได้อันเชิญไว้เป็นที่สักการะในครัวเรือนต่อไป

image01

ตั้งจุดบริการในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่

เทศบาลตำบลประโคนชัย โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจุดบริการร่วมกับอปพร.เทศบาลตำบลประโคนชัย บริเวณสี่แยกไฟสัญญาณจราจร เพื่อร่วมกันรณรงค์ลดความเร็ว​ ขับขี่ปลอดภัย​ และจัดตั้งจุดบริการ พร้อมอำนวยความสะดวกการจราจร พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทาง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่

image01

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 นายประสงค์ พวงไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย และประชาชนชาวประโคนชัย ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2563 บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย โดยมีนายพูนศักดิ์ ทองศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี

image01

รับใบประกาศเกียรติคุณฯ

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายประสงค์ พวงไพบูลย์นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัยเข้ารับประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด (EHA1002) และการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษ (EHA 4003) จากแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ในงาน EHA Forum 2019:Green for All ซึ่งจัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

image01

วิทยากรการจัดการขยะโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยฯ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 นายประสงค์ พวงไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดโดยโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลประโคนชัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและนักเรียนได้มีความรู้ในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อลดปริมาณขยะในโรงเรียนพร้อมทั้งสร้างเสริมนิสัยในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีนายเกรียงศักดิ์ เภสัชชา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลประโคนชัยเป็นวิทยากรในครั้งนี้

image01

ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลประโคนชัย โดยนายพิทักษ์ เมื่อประโคน รองปลัดเทศบาลตำบลประโคนชัย เข้ารับประกาศเกียรติคุณผู้ที่ดำเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme :LESS) โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

image01

โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 18 ก.ย. 62

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 นางสาวสุนิสสา ทองศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย เป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บริเวณอุทยานน้ำหนองระแซซัน เพื่อสร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรด้านสิ่งแวดล้อม

image01

รับโล่เชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับ"ดีมาก"

นายประสงค์ พวงไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับ "ดีมาก" จากนายยุทธพล อังกินันทร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 11 - 13 กันยายน 2562 พร้อมประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ และสรุปบทเรียนเพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนารูปแบบการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยังยืนในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นเมืองที่มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยีนต่อไป

image01

ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์

image01

ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายดำรงชัย เนรมิตตกพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานในการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2562 "การเผชิญเหตุอัคคีภัยขนาดใหญ่ขั้นรุนแรง" BRDx-62 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุที่จะเกิดขึ้นและฝึกให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้มีความพร้อมและชำนาญการในการระงับเหตุ โดยสร้างสถานการณ์สมมุติ ในสถานที่จริงและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จริง ณ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา

image01
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย ถนนโชคชัย-เดชอุดม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โทร 0-4467-1368, 0-4467-0859 โทรสาร 0-4467-0858