ทต.ประโคนชัย ยินดีต้อนรับ


 

นายกเทศมนตรี พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายบุญจันทร์ ทองแถม ปลัดเทศบาลตำบลประโคนชัย นำพนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัยเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอประโคนชัย

image01

ขุดเจาะบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่ประโคนชัย

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลประโคนชัย ดำเนินการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปาให้บริการประชาชน และบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤติภัยแล้งของเขตพื้นที่อำเภอประโคนชัย บ่อแรก ณ บริเวณโรงเรียนเทศบาลตำบลประโคนชัย ซึ่งเทศบาลตำบลประโคนชัยได้รับใบอนุญาตให้ขุดเจาะน้ำบาดาลจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 3 บ่อ

image01

ถอดบทเรียนภูมิปัญญา "กุ้งจ่อมประโคนชัย"

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายประสงค์ พวงไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประโคนชัยและผู้ประกอบการกุ้งจ่อม ร่วมประชุมในเวทีถอดบทเรียนภูมิปัญญากุ้งจ่อม พร้อมทั้งลงพื้นที่เก็บข้อมูล และบันทึกวีดีทัศน์กระบวนการผลิต ณ สถานที่ผลิต โดยรองศาตราจารย์สมบัต ประจญศานต์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลในคร้ังนี้ ซึ่งภูมิปัญญากุ้งจ่อมของชาวประโคนชัยได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็น "มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม" จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมอีกด้วย

image01

ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอาหาร ในเขต ทต.ประโคนชัย

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 นักวิชาการสุขาภิบาล เทศบาลตำบลประโคนชัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลประโคนชัย ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอาหารตามโครงการยกระดับการจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัย ลดความเสี่ยงจาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน

image01

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

ตามที่สภาเทศบาลตำบลประโคนชัย ได้มีมติรับหลักการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ที่ผ่านมา วันนี้ (วันที่ 24 สิงหาคม 2563) นายศักดิ์ สินรัมย์ ประธานสภาเทศบาลตำบลประโคนชัย ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในขั้นการแปรญัตติ และสภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นกรอบในการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลประโคนชัยต่อไป

image01

รับใบประกาศเกียรติคุณฯ

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายประสงค์ พวงไพบูลย์นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัยเข้ารับประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด (EHA1002) และการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษ (EHA 4003) จากแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ในงาน EHA Forum 2019:Green for All ซึ่งจัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

image01

รับโล่เชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับ"ดีมาก"

นายประสงค์ พวงไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับ "ดีมาก" จากนายยุทธพล อังกินันทร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 11 - 13 กันยายน 2562 พร้อมประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ และสรุปบทเรียนเพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนารูปแบบการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยังยืนในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นเมืองที่มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยีนต่อไป

image01

ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์

image01

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย ถนนโชคชัย-เดชอุดม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โทร 0-4467-1368, 0-4467-0859 โทรสาร 0-4467-0858